mcr | projekt I

Foto: Patrick Reitinger
Foto: Patrick Reitinger

Mezinárodní projekt „Management of Crossborder Rurality | Bavaria Bohemia 1990 2020“ je prvním výzkumným projektem, který evaluuje územní rozvojové procesy v České republice a Bavorsku od konce studené války, a to v komparativní transnacionální perspektivě. Projekt je koncipován interdisciplinárně a jako aplikačně-výzkumný. Je orientován především do oblastí politologie, historické geografie a sociologie, propojuje metody z těchto oborů, sleduje jednak perspektivu historickou, zkoumá však také současnost. Pracuje s metodami kvalitativními i kvantitativními. 

Cíle projektu

Projekt je primárně politicko-geografický a sleduje tyto cíle:

  1. Prvním cílem je vytvoření atlasu, který popisuje specifika socioekonomického a sociodemografického rozvoje českého a bavorského pohraničí. Teoreticky se bude postupovat podle již existujícího atlasu „Monitoring venkovských oblastí“, zpracovaného německým Institutem Johanna Heinricha v Braunschweigu pro Spolkovou republikou Německo. Vyjde se z dostupných dat pro SRN a na základě toho vznikne altas pro západní pohraniční oblasti České republiky a pohraničí Svobodného státu Bavorsko. Záměrem je vytvořit časovou řadu od roku 1990 do současnosti (pokud to dostupná data umožní), na jejichž základě bude možné vůbec poprvé komparovat vývoj v pohraničí obou zemí od doby postsocialistické transformační fáze až dodnes. Na základě těchto dat budou následně zpracovány za pomoci Geografických informačních systémů (GIS) mapy, které přinesou vizuální pohled na rozvoj obou pohraničních oblastí a na jejich základě budou formulována doporučení pro další rozvoj těchto oblastí. Výstupem projektu tedy v tomto bodě budou NMap. Atlas zmapuje současné prostředí a trendy ve výzkumu pohraničních oblastí v České republice a Bavorsku s ohledem na nové problémy v rozvoji území, existenci periferií, stavu ekonomiky a služeb založených na znalostech (knowledge management). Atlas je plánovaný jako jeden z výstupů projektu a vzhledem k jeho elektronické (online) podobě se jeví jako důležitá pomůcka ve výuce na základních a středních školách. Mapové zpracování pohraničních oblastí České republiky a Bavorska (na úrovni euroregionů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, SO ORP) dosud chybí. 
  2. Budou realizovány rozhovory s vybranými zástupci především politických, ale i ekonomických, administrativních a kulturních lokálních elit za účelem poznání vývoje a problémů posledních 30 let rozvoje českého a bavorského pohraničí, včetně aspektů přeshraniční spolupráce. Získaná data budou zohledňovat také aspekty přeshraničního managementu, především s ohledem na fungování institucí a analýzu jednotlivých aktérů.
  3. Proběhne kvantitativní dotazování českých a bavorských starostů působících v pohraničních oblastech, jehož cílem je zkoumat a evaluovat lokálně-politické nástroje řízení měst a regionů z doby od pádu železní opony až do současnosti. 

Tato výzkumná šetření budou také identifikovat problémy a bariéry v tzv. přeshraničních vazbách a přeshraničním managementu mezi Čechy a Bavory, tj. popíší problémy, které brání v rozvoji bilaterálních aktivit ve prospěch rozvoje pohraničních oblastí. Mapy, kvalitativní i kvantitativní šetření budou následně interpretovány s ohledem na interdisciplinaritu výzkumného týmu, především však s ohledem na teoretické přístupy shrinking regions a learning regions. Na základě těchto dat pak budou následně zformulována konkrétní doporučení pro budoucí rozvoj těchto pohraničních venkovských oblastí a také pro přeshraniční spolupráci. Odbornými výstupy zde budou studie JSc, případně Jost a také souhrnná zpráva.